Privātuma politika

Piekrišana personas datu apstrādei

Ar šo sniedzu savu piekrišanu Vincit Accounting, reģistrācijas Nr. LV40103283479, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010 (turpmāk – Sabiedrība) manu personas datus apstrādei. Apstrādes juridiskais pamats: datu subjekta piekrišana, apstrādes mērķis: nodrošināt Sabiedrības konsultāciju sniegšanu un pakalpojumu piedāvājuma sagatavošanu, apstrādes vieta: Latvijas Republika, datu saņēmējs: Vincit Accounting, personas datu glabāšanas termiņš: saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvo aktu prasībām.

Apliecinu, ka, dodot šādu piekrišanu, es rīkojos brīvprātīgi un savās interesēs. Šī piekrišana attiecas uz visu informāciju, ko es sniedzu Sabiedrībai, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šādu informāciju: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un jebkāda cita informācija, kas attiecas uz manu personu (turpmāk – Personas dati).

Piekrītu, ka Sabiedrība īsteno Personas datu apstrādi tādā apjomā, kas ir nepieciešams jebkādu darbību veikšanai attiecībā uz maniem Personas datiem, kuri ir nepieciešami iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, ieskaitot, bet ne tikai: Personas datu ievākšana, sistematizācija, uzkrāšana, glabāšana, precizēšana (atjaunināšana un labošana), izmantošana, izplatīšana (tai skaitā nodošana), anonimizācija, bloķēšana, iznīcināšana, kā arī jebkādu citu darbību veikšana ar Personas datiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Apliecinu, ka esmu informēts/ta, ka man ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu Personas datu apstrādei, kā arī piekļūt saviem personas datiem, kas ir Sabiedrības rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, kā arī man ir tiesības uz Personas datu pārnesamību.

Personas datu apstrādes pārkāpumu gadījumā sūdzību par personas datu apstrādi var iesniegt Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālr.:+371 67223131, vietne www.dvi.gov.lv

Pieteikties konsultācijai