Atziņas

Kad mūsu klientiem ir vajadzīgs risinājums, mēs to atrodam. Esam palīdzējuši vairākiem uzņēmumiem un privātpersonām, sniedzot juridisko atbalstu un stratēģiskās konsultācijas investīciju, aktīvu aizsardzības un atgūšanas jautājumos. Ļaujam saviem darbiem runāt pašiem par sevi.

 • Mūsu klients – liels Latvijas holdings – vērsās pie mums pēc palīdzības pārkreditēt kādā no Latvijas bankām paņemto kredītu ar ērtākiem nosacījumiem ilgākam termiņam. Ņemot vērā to, ka kredīta summa bija vairāki desmiti miljonu eiro, tika pieņemts lēmums meklēt finansējumu Rietumeiropā. Mēs izstrādājām prezentācijas materiālu, piemeklējām atbilstošu banku Rietumos, aktīvi piedalījāmies pušu komunikācijā projekta izskatīšanas gaitā bankā un finansējuma organizēšanas memoranda sagatavošanā, ievērojot abu kredītdarījuma pušu intereses.
 • Kāda sava projekta finansēšanai mūsu klients bija izmantojis pagaidu finansējumu. Viņš vērsās pie mums ar mērķi restrukturizēt šo aizdevumu un pārveidot to par ilgtermiņa finansējumu ar sev ērtiem nosacījumiem. Šī projekta ietvaros tika piedāvāts organizēt finansēšanu kā nepublisku nodrošināto obligāciju emisiju. Mēs organizējām prezentācijas materiālu, prospekta un korporatīvās dokumentācijas izstrādi, komunicējām ar potenciālajiem investoriem un visām iesaistītajām pusēm: emisijas aģentu, depozitāriju, ķīlas aģentu.
 • Vidēja mēroga nekustamā īpašuma attīstītājs Rīgā (daudzdzīvokļu mājas pirkšana un rekonstrukcija un dzīvokļu pārdošana) sava projekta realizēšanai piesaistīja finansējumu kādā no pūļa finansēšanas platformām. Kad noteikti rekonstrukcijas posmi tika pabeigti, viņš vērsās pie mums, lai aizvietotu platformas finansējumu ar izdevīgākiem nosacījumiem. Mēs izstrādājām prezentācijas materiālus, atradām privāto finansējumu, organizējām un īstenojām darījumu, ievērojot abu kredītdarījuma pušu intereses.
 • Klients vērsās pie mums ar vēlmi saņemt biznesa projekta novērtējumu, lai pieņemtu lēmumu par investīcijām un tā turpmāko realizāciju. Projekta ietvaros mēs sagatavojām detalizētu biznesa plānu ar aprēķiniem dažādos biznesa attīstības scenārijos, katra scenārija ienesīgumu, balstoties uz piegādātāju pašreizējām cenām un produkcijas pārdošanu, kā arī nodokļu sekām. Balstoties uz detalizētiem aprēķiniem, klients droši pieņēma lēmumu par turpmāko projekta attīstību. Tika izstrādāta arī šī biznesa projekta prezentācija ar mērķi piesaistīt kapitālu un banku finansējumu.
 • Klientam piederēja likvīdi aktīvi Luksemburgā, bet sakarā ar Covid-19 pandēmiju klientam radās nepieciešamība izmantot tos sava biznesa finansēšanai Krievijā. Tai Luksemburgas bankai, kurā klientam bija konts, nebija korespondentattiecību ar Krieviju, tādēļ šī banka nevarēja veikt līdzekļu pārskaitījumu, kā to vēlējās klients. Mēs piesaistījām šim uzdevumam advokātu Luksemburgā, sadarbībā ar kuru organizējām fiduciāro darījumu, un klients jau pavisam drīz varēja izmantot savus no Luksemburgas bankas iegūtos aktīvus biznesa finansēšanai.
 • Klients vēlējās izveidot Latvijā pilnvērtīgu grupas back office cenu. Pēc uzņēmuma reģistrēšanas klients saskārās ar grūtībām atvērt kontu jaunajam uzņēmumam. mēs palīdzējām klientam sagatavot uzņēmuma plānotā darbības profila aprakstu un iepazīstinājām ar vadošo Latvijas banku pārstāvjiem, kā arī turpinājām sniegt atbalstu klientam konta atvēršanas procesā viņa izvēlētajā finanšu iestādē.
 • Mūsu komanda palīdzēja klientam, lielam ārvalstu uzņēmumam, ienākt Latvijas interaktīvo azartspēļu tirgū. Mēs nodrošinājām pilno juridisko atbalstu biznesa uzsākšanas un licences saņemšanas procesā. Juridiskais atbalsts ietvēra gan nepieciešamo dokumentu izstrādi, gan aktīvu komunikāciju ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, kā rezultātā operatīvi tika saņemtas nepieciešamās licences.
 • Investoram tika sniegta kompleksa juridiskā palīdzība sakarā ar uzņēmuma daļu iegādes darījumu. Iegādājoties daļas uzņēmumā ar plašu aktīvu klāstu, mēs nodrošinājām daļu un objektu iepriekšējo izvērtēšanu (due dilligence), izstrādājām un saskaņojām līgumus, nodrošinājām uzņēmumu saistību refinansēšanu, kā arī līgumu noslēgšanu un īpašuma tiesību reģistrāciju. Darījuma juridiskā atbalsta ietvaros tika izstrādātas procedūras, līgumi un citi dokumenti, kas arī turpmāk nodrošinās investora, kā uzņēmuma dalībnieka, interešu aizsardzību.
 • Mūsu komandai tika uzticēta biznesa uzsākšanas un attiecību ar investoriem shēmas izstrāde. Pēc izstrādātās shēmas saskaņošanas ar klientu, tika veikta akciju sabiedrības dibināšana, dažāda veida akciju emisija, sagatavoti opcijas un cita veida līgumi, kas nodrošināja izstrādātās attiecību shēmas realizāciju.
 • Liela mēroga lauksaimniecības uzņēmums vērsās pie mums, lai restrukturizētu savas kredītsaistības ar banku. Šīs restrukturizācijas gaitā 5 dienu laikā bija jāatrod privāts kreditors pagaidu finansējuma nodrošināšanai. Mūsu komanda laicīgi paguva atrast privāto investoru un organizēja darījumu, kas palīdzēja saplānot biznesa restrukturizāciju bez negatīvās ietekmes uz uzņēmuma darbību.
 • Nopircis jau strādājošu biznesu, klients vērsās pie mums pēc palīdzības ar biznesa pārrobežu reorganizāciju, t.i., biznesa pārcelšanu uz citu nodokļu jurisdikciju. Mūsu komanda palīdzēja noteikt precīzu reorganizācijas mērķi, definēt mērķa sasniegšanai nepieciešamos uzdevumus, piesaistīt pieredzējušu nodokļu konsultantu šim projektam, kā arī citus izpildītājus dažādās jurisdikcijās, kā rezultātā tika izveidots rīcības plāns ar visām nodokļu rekomendācijām, kuras klientam ir nepieciešams ņemt vērā, realizējot biznesa pārcelšanu uz citu nodokļu jurisdikciju. Mēs uzņēmāmies arī plāna realizācijas vadību.
 • Mūsu klientam piederēja dažādi aktīvi (līdzdalība ārvalstu uzņēmumos, prasījuma tiesības uz izsniegtajiem aizdevumiem, fizisks zelts). Klientu bija nepieciešams akumulēt visus šos īpašumus un veikt to novērtējumu, lai deklarētu to nodokļu rezidences valstī saskaņā ar Krievijas Federācijā jaunieviestajām valūtas likumdošanas prasībām. Neskatoties uz to, ka klients noteica ārkārtīgi īsu termiņu uzdevuma izpildei, Vincit Union komandai izdevās pilnībā izpildīt doto uzdevumu un iekļauties klienta pieprasītajā termiņā.
 • Klientam tika sniegta palīdzība aktīvu, kas investēti vairākos būvniecības projektos Amerikas Savienotajās Valstīs, atgūšanā. Nekvalitatīvas projektu vadības rezultātā tika apdraudēta investīciju atgūšanas iespēja. Mūsu komanda veica klienta biznesa restrukturizāciju, līgumu analīzi, grozījumu izstrādi, piedalījās pārrunās ar projektētājiem un debitoriem un panāca kontroles atgūšanu pār projektiem un investētiem naudas līdzekļiem.
 • Daļu no klienta mantotajiem aktīviem veidoja Singapūrā reģistrēta uzņēmuma akcijas. Klientam tika sniegta palīdzība viņa tiesību uz mantoto aktīvu atzīšanā ārvalstu jurisdikcijā – Singapūrā, t.sk. klienta interešu pārstāvēšana tiesas procesā, dokumentu sagatavošana un klienta īpašuma tiesību reģistrācijas nodrošināšana.
 • Operatīva profesionālā konsultanta piesaistīšana un atbalsts iekšējo procesu izstrādē un iekšējās kontroles sistēmas izveidē un ieviešanā starptautiskajā līmenī.
 • Privātais investors izsniedza nenodrošināto kredītu ārvalstu nekustamā īpašuma projektu attīstīšanai. Projekti ilgāku laiku stagnēja, un kredīts netika apkalpots aizņēmēja neprofesionālās pārvaldības dēļ. Mums izdevās panākt vienošanos ar aizņēmēja komandu un viņa darbuzņēmējiem, izstrādāt un realizēt restrukturizācijas plānu, kura ietvaros izdevās pārņemt kontroli pār aktīviem, nomainīt vadību un virzīt projektu līdz izveidotā nekustamā īpašuma pārdošanas stadijai, lai atgūtu kredītā ieguldītās investīcijas.
 • Privātais investors izsniedza nenodrošināto kredītu apgrozāmo līdzekļu papildināšanai vidēja mēroga biznesam. Kredīts ilgstoši tika apkalpots ar lieliem kavējumiem aizņēmēja augstā parādu sloga dēļ. Parāda restrukturizācijas rezultātā izdevās stiprināt līguma juridiskos nosacījumus (bezstrīdus piedziņa), saīsināt kredīta atmaksas periodu un uzlikt par pienākumu atmaksāt kredītu, ja bizness tiek pārdots. Biznesa pārdošana notika 1 gada laikā pēc veiktās restrukturizācijas, kā rezultātā izdevās atgūt nenodrošināto kredītu.
 • Klients saskārās ar kontraģenta nevēlēšanos maksāt par piegādātajām precēm (naftas produktiem). Kontraģents, kurš ir liels naftas tirgotājs, nevēlējās atzīt, ka nav notikusi apmaksa par daļu no piegādātajām precēm. Vincit Union komanda veica padziļinātu klienta dokumentu aprites izpēti, un kopā ar klientu mums izdevās pierādīt kontraģentam, ka tas tomēr nav veicis samaksu par daļu no piegādātajām precēm. kontraģents atzina savu kļūdu un samaksāja trūkstošo summu.
 • Klientam tika sniegta palīdzība aktīvu, kas investēti vairākos būvniecības projektos Amerikas Savienotajās Valstīs, atgūšanā. Nekvalitatīvas projektu vadības rezultātā tika apdraudēta investīciju atgūšanas iespēja. Mūsu komanda veica klienta biznesa restrukturizāciju, līgumu analīzi, grozījumu izstrādi, piedalījās pārrunās ar projektētājiem un debitoriem un panāca kontroles atgūšanu pār projektiem un investētiem naudas līdzekļiem.
 • Daļu no klienta mantotajiem aktīviem veidoja Singapūrā reģistrēta uzņēmuma akcijas. Klientam tika sniegta palīdzība viņa tiesību uz mantoto aktīvu atzīšanā ārvalstu jurisdikcijā – Singapūrā, t.sk. klienta interešu pārstāvēšana tiesas procesā, dokumentu sagatavošana un klienta īpašuma tiesību reģistrācijas nodrošināšana.
 • Operatīva profesionālā konsultanta piesaistīšana un atbalsts iekšējo procesu izstrādē un iekšējās kontroles sistēmas izveidē un ieviešanā starptautiskajā līmenī.
Vadims Reinfelds
CEO, valdes priekšsēdētājs

Vadims Reinfelds

CEO, valdes priekšsēdētājs

Nikita Klemperts
Investīciju nodaļas vadītājs, valdes loceklis

Nikita Klemperts

Investīciju nodaļas vadītājs, valdes loceklis